צוואה הדדית- יחד בחיים ובמות - משרד עורכי דין אהרון ושות`

צוואה הדדית- יחד בחיים ובמות

צוואה הדדית- יחד בחיים ובמות

סעיף 8א.(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 מפרט לנו מהי צוואה הדדית, בזו הלשון:

"בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות)."

כלומר, צוואה הדדית היא צוואה בה לרוב מורישים בני הזוג את רכושם אחד לשני כשהם מסתמכים אחד על צוואתו של השני, כך שכלל רכושו וזכויותיו של מי מבני הזוג שהלך לעולמו המפורטות בצוואה יעברו לבן הזוג שנותר בחיים, או שיכולים הם להוריש ו/או לצוות את רכושם וזכויותיהם לצד שלישי והעיקר שהדבר מוסכם ביניהם בצוואה. 

כן, יכולים הם להסדיר בצוואה מי ירש אותם לאחר מות שני בני הזוג, האופן והמועד שבה יחולק עיזבונם ליורשיהם והכל מבוסס על עקרון ההסתמכות בין בני הזוג.

בנוסף, מבהיר החוק כי צוואה ההדדית ניתן לערוך כצוואה אחת או כשתי צוואות נפרדות. 

ככלל המטרה שלשמה נערכת צוואה הדדית היא כדי להבטיח את בטחונו ויציבותו הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים ולאפשר לו לנהל את שארית חייו בנחת כלכלי ומבלי לדאוג מיורשים נוספים שירצו לממש את ירושתם.

בשונה מצוואת יחיד וכאמור בגלל עקרון ההסתמכות בין בני הזוג הסדיר המחוקק בסעיף 8א.(ב) לחוק הירושה הגבלות על חופש הציווי של המצווים וזאת ככל ואין בצוואה הוראה אחרת, בזו הלשון:

 "לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;"

כלומר, בעוד שני בני הזוג בחייהם, מי בני הזוג אינו רשאי לבטל או לשנות את הצוואה, מבלי להודיע על כך לצד השני, ודי במסירת ההודעה בכדי להביא לבטלות הצוואה ההדדית. 

אולם, היה ובן הזוג מבקש לבטל את הצוואה לאחר מות בן הזוג השני טרם חולק העיזבון, יצטרך לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית וככל והעיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח. 

יודגש כי לצוואה הדדית מצד אחד יתרונות ומצד שני אותן יתרונות בסיטואציות שונות ומורכבות יכולות להוות חסרונות כך לדוגמא כאשר בן הזוג שנותר בחייו מעניק/מעביר ללא תמורה נכסים למי מהיורשים ולמעשה מרוקן מתוכן את הצוואה ההדדית ישנן דוגמאות רבות ומגוונות שחלקן הגיעו לפתחו בבית המשפט.

כאמור לעיל, עריכת צוואה אינו עניין של מה בכך ולכן חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בנושא שיסביר לכם מהם החסרונות והיתרונות בעריכת צוואה ספציפית עבורכם בהתאם לדרישתכם וצורכיכם ושיוכל להתאים לכם את הצוואה האולטימטיבית עבורכם.

דילוג לתוכן